INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE)

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE)

Contacti’ns: 93 171 00 32, info@arquedis.com

Obligatòria per a tots els edificis de més de 45 anys.

ITE

El 26 de febrer de 2011 va entrar en vigor el Decret 187/2010, sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), que estableix una revisió obligatòria que han de superar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys d’antiguitat.

PROCEDIMIENT A SEGUIR

LA INSPECCIÓ.

Un tècnic ha d’inspeccionar visualment l’estat general de l’edifici i particularment dels següents punts:

  • Cimentació i estructura.
  • Cobertes i terrats.
  • Façanes interiors, exteriors i parets mitgeres.
  • Xarxa de sanejament.

Per poder inspeccionar l’edifici és imprescindible que el tècnic accedeixi a totes les zones comunes així com a les entitats situades en les plantes baixes i en les últimes plantes altes. Hauran de visitar-se el màxim nombre possible dels habitatges de l’edifici.

L’INFORME.

ITEDesprés de la inspecció el tècnic haurà d’elaborar un informe en el qual, en cas d’existir, s’identifiquin les deficiències trobades, les defineixi com a lleus o greus, s’estableixi un termini de temps per tractar-les i es qualifiqui l’estat general de l’edifici.

La qualificació de l’estat general de l’edifici indicarà el grau de deficiències detectades i podrà ser:

  • Molt Greu: Existència generalitzada de deficiències que per la seva importància afecten greument l’estabilitat de l’edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones. Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat corresponents.
  • Amb deficiències greus: Existència de deficiències que per la seva importància cal tractar en els terminis indicats. Si les deficiències comporten risc per a les persones, caldrà adoptar mesures urgents de seguretat, prèvies a l’execució de les obres.
  • Amb deficiències lleus: Existència de deficiències produïdes per falta de conservació. Cal efectuar treballs de manteniment per evitar la deterioració de l’edifici o d’una part.
  • Sense deficiències: No s’aprecien deficiències en la inspecció ocular.
EL CERTIFICAT D’APTITUD.

A partir de l’Informe Tècnic, l’administració emetrà el Certificat d’Aptitud, qualificant l’edifici d’apte, si l’edifici no presenta deficiències o aquestes són lleus, o no apte, si l’edifici presenta deficiències molt greus.

El certificat d’aptitud serà emès per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o pels ens locals que hagin assumit aquesta competència.

 

OBLIGATORIETAT

El certificat d’aptitud té una vigència de 10 anys, transcorregut aquest temps farà mancada renovar-ho seguint el mateix procediment a dalt descrit.

Els terminis de temps màxims per obtenir la qualificació d’aptitud estan definits en l’Annex III del Decret 187/2010. ES RECOMANA INICIAR ELS TRÀMITS ALMENYS UN ANY ABANS dels següents terminis:
de los siguientes plazos:

Antiguitat de l’edifici Termini màxim per presentar la ITE
Anteriors a 1930 Fins el 31 de decembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins el 31 de decembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de decembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins el 31 de decembre de 2015
A partir de 1971 Fins el 31 de decembre de l’any
en que l’edifici cumpleixi els 45 anys d’antiguitat
CONSULTORIA EN ARQUITECTURA. SERVEIS INTEGRALS PER L'HABITATGE I L'EDIFICI. 93 171 00 32.