PLANS D’AUTOPROTECCIÓ (PAU)

PLANS D’AUTOPROTECCIÓ (PAU)

Contacti’ns: 93 171 00 32, info@arquedis.com

planes autoproteccionEl Pla d’Autoprotecció és el document redactat per un tècnic acreditat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.

Els PAU són d’obligat compliment per les activitats i centres indicats al catàleg aprovat pel Decret 82/2010 del 29 de Juny, el qual també fixa les mesures d’autoprotecció a adoptar, i el seu contingut.

 

 

CONSULTORIA EN ARQUITECTURA. SERVEIS INTEGRALS PER L'HABITATGE I L'EDIFICI. 93 171 00 32.